Generalforsamling 2021

Posted on

Mandag den 31. maj 2021 kl. 19:30

Generalforsamlingen bliver i år afholdt digitalt grundet corona-restriktionerne.
Forinden generalforsamlingen afholdes vil du modtage et link tilsendt din mailadresse.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere
 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelses af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  Valg af op til 2 revisorer og op til 1 revisorsuppleant
  Evt. valg/nedsættelse af udvalg
 7. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kun medlemmer kan stille forslag.

Vedr. forsinket generalforsamling:
Hvis ikke nogen har hørt om det, har vi fået en virus til landet som påfører alle en masse besvær og vi må ikke mødes i større forsamlinger.
Dette problem er nu løst ved, at vi har fået en professionel på området, nemlig thranemedia.dk ved Jeppe Søe til at være tovholder.
Dette link klikker du på, hvorefter du får adgang til generalforsamlingen via din PC eller mobiltelefon.

Det er ikke det optimale i forhold til en normal fysisk generalforsamling, men måske en service til alle vores medlemmer der bor vest for Storebælt, da generalforsamlingerne hidtil har været afholdt i Haslev på Midtsjælland.
Da vi er en landsdækkende forening, kan det være, vi tyr til denne løsning oftere i forskellige sammenhænge.

Generalforsamling 2021 og covid-19

Posted on
Den ordinære generalforsamling skal ifølge vores vedtægter afholdes hvert år i januar måned.
Men i forbindelse med COVID-19 har myndighederne begrænset forsamlinger til max. 10 personer frem til den 28. februar.
Vi ser derfor os nødsaget til at udsætte generalforsamlingen uden for nuværende at fastsætte en præcis dato.
Men vi håber det kan blive i marts måned.

Det moderne samfunds næringsstofkredsløb er brudt

Posted on

I landbruget har man lært at genbruge de næringsstoffer der dannes undervejs i produktionen.

Med andre ord, bliver afføring til gylle, der igen bliver til næring på marken.
Selv om denne proces ikke er fuldstændig eller problemfri, er den dog det moderne samfunds håndtering af samme kredsløb langt overlegen.

Derfor siger Fair Spildevand:
“Vi har ikke spildevand, men vand med næringsstoffer”.

Fra growz.dk er nedenstående sakset.

Borgere i Tønder siger fra

Posted on

MOGENS THOMSEN, NÆSTFORMAND I FAIR SPILDEVAND,
INDSAMLER UNDERSKRIFTER MOD ØGET RENSNING AF
SPILDEVANDET FRA BEBYGGELSER I DET ÅBNE LAND. ALLE
SKRIVER UNDER, FORTÆLLER HAN. 

Mogens Thomsen vil ikke kaste mange penge efter bedre
spildevandsrensning, hvis ikke kommunen kan dokumentere, at
rensningen gør en væsentlig forskel. Han har iværksat en
underskriftindsamling – indtil videre har alle skrevet under
.

Mogens Thomsen samler underskrifter i Sønderjylland

Overløb år 2014 til 2019 pr kommune mv.

Posted on
Mange opgørelser over overløb mv og 1 time og 39 min. udvalgsmøde:
En oversigt over, hvor der udledes helt eller delvist urenset spildevand fordelt på kommuner år:

Opsang til anklagemyndigheden

Posted on

Når kommunerne udsender politianmeldelser til vores medlemmer i Fair Spildevand oplever vi en skandaløst svigt i måden politiet efterforsker kommunens anmeldelser.
Alt fra kommunernes side bliver taget for gode varer og er man ikke tilsluttet det offentlige kloaknet er man pr. definition en forbryder.

Slår man en ældre dame ned på gaden og stjæler hendes taske bliver man afhørt omkring hændelsesforløbet. Er man ikke tilsluttet det offentlige kloaknet er man pr. definition en forbryder og en traditionel efterforskning ignoreres. Derfor har Fair Spildevand indsendt en opsang til Anklagemyndigheden den 18. maj 2020, hvor etaten får læst teksten.

Vandområdeplaner

Posted on

Hoeringssvar til vaesentlige vandforvaltningsmaessige opgaver 2021-27 2020-09-06

Grundlæggende begreber for vandområdeplaner og spildevandsbehandling 2020-05-04

Den 22. juli har Fair Spildevand indsendt høringssvar til “Arbejdsprogram til vandområdeplanerne 2021-2027“.  Alle høringssvar

Deadline var den 21. juni 2019, men vi fik dispensation til at aflevere senest den 5. august.

Hovedbudskabet er flere, med ved at flytte fokus fra landbruget til selve spildevandshåndteringen kan vi nå meget længere uden at bruge flere ressourcer.

Vi kunne starte med at ændre opfattelsen af spildevand til at være “Vand med næringsstoffer”.

Konklusion fra vores høringssvar

Konklusion

Der er så mange indicier på, at kvælstof ikke er årsag til miljøproblemer i det marine miljø, at Fair Spildevand kraftigt opfordrer til, at al vandområdeplanlægning indstilles, indtil det både kan verificeres og falsificeres, at ekstra (nitrat)kvælstof udledt fra danske landområder er et miljøproblem. Vel og mærke ikke ved modelberegninger, men ved fuldskalaforsøg i virkeligheden. Vi mener simpelthen, at den nuværende opfattelse af kvælstof (N) strider imod naturlovene.

Ved at ændre opfattelsen af spildevand til at være ”Vand med næringsstoffer” kan mantraet ”Cirkulær økonomi” meget nemmere implementeres.

Spildevand skal ikke gemmes væk i kloakrør over lange strækninger, der gør det utilgængeligt for bakterier og mikroorganismer. Spildevandsrensning skal ske så tæt på forureningskilden som muligt og derfor mere decentralt, end vi gør i dag. Se læserbrevet ”Møgvand i rør – er vi skøre” og øvrig forklaring her

Hele høringssvaret

Bilag 1 Udfordringen ved tekniske renseanlæg

Bilag 2 Spis bare salat og drik vand til – Bonnevie 1986

Bilag 3 Sammenligning af rensefilosofier omkring spildevand Til Vordingborg Kommune 2016 med løbende korrektioner til dags dato.

Jakob Ellemann opfordrer myndighederne til, at alle med interesse i planerne deltager i processen. Se specielt den gult markerede tekst.

Lea Wermelin opfordre også til at alle interessergrupper inddrages Arbejdsprogram for VP3 med forord. Se det med gult markerede.

Bilag 1 – Referat fra Blåt Fremdriftsforum 13. december 2019

Kommissorium for Faglig Referencegruppe

Kommissorium for Blåt Fremdriftsforum

 

Korrespondance med Miljøstyrelse og Miljøministerium:

Er det bedste for miljøet at udfase Miljøstyrelsen 2020-11-05

Her går det godt fru kammerherrerinde – Blåt Fremdriftsforums møde 2020-05-06

Udpegning af kloakoplande Henrik Hagen Olsen Korrespondance september 2021 til august 2020

 

Recovery of Danish Coastal Ecosystems kopi

Recovery of Danish Coastal Ecosystems – Dansk udgave

 

Pressemeddelelse efter spildevands-dom:

Posted on

Fair Spildevand vil holde kommuner op på lovkrav

Fair Spildevand er skuffet over afgørelse i Landsretten den 29. oktober 2019 – men understreger, at påståede miljøproblemer stadig skal dokumenteres

I foreningen Fair Spildevand bekæmper vi krav om nyttesløs spildevandsrensning samt tvangs-kloakeringer i det åbne land og har ikke tænkt os at stoppe kampen her.

Men man kan ikke være andet end skuffet over udfaldet i Landsretten, især fordi præmisserne for dommen åbenlyst bygger på en hel del faktuelle fejl og misforståelser – og man henviser bl.a. til en højesteretsafgørelse, der omhandler en helt anden problemstilling.

Vi går i tænkeboks og overvejer, om vi via Procesbevillingsnævnet skal forsøge at få sagen til Højesteret.

Under alle omstændigheder forlanger vi fortsat en både saglig og faglig korrekt vurdering, sådan som lovgivningen foreskriver. Nu må politikerne på banen, så vi kan slippe for de både uretfærdige og ineffektive restriktioner, der gør os hver især fattigere men i hvert fald ikke miljøet bedre.

Vores medlem Ole Christiansen, som er den ene sagsøgte, ærgrer sig over, at det juridiske system har taget det administrative systems ord for gode varer:
”Man har åbenbart valgt ikke at lytte til borgerne i det åbne land. Det er ikke rimeligt at pådutte husejere dyre restriktioner uden at kunne dokumentere, hvad der foregår”.

Adskillige tusind husstande risikerer at lide under visse kommuners heksejagt på borgerne i det åbne land.
Ifølge loven skal kommunerne foretage en konkret vurdering samt afdække, hvor det pågældende spildevand render hen.
Heldigvis har man taget handsken op visse steder – blandt andet i Faxe – ved at anvende sporstof-analyser i forsøget på at følge udledningerne. Alt andet er også unfair.

Vi finder os simpelthen ikke i, at kommuner landet over pålægger borgerne renseløsninger til langt over 100.000 kr., når kommunen ikke kan dokumentere, at der udledes noget fra den pågældende matrikel til vandløbet.

Besøg med LA og V på Christiansborg

Posted on

Den 14. december 2018 havde Peter KiærThomas Tranberg og undertegnede 45 min. møde med Carsten Bach (LA) og Erling Bonnesen (V).

Vi havde forberedt 8 spørgsmål som vi gennemgik så de var klædt på til at viderebringe dem til embedsværket. Det håber vi så at de gør.

Proportionalprincippet kom lidt i fokus, da Carsten Bach havde erfaring med at domstolene omkring sager med jordforurening faktisk tog højde for dette princip. Den tænker vi er god at følge op på.

(mere…)

Fair Spildevand vil hjælpe DANVA

Posted on

I artiklen er der en tabel hvor 24 målinger fra renseanlæg fra landene omkring Østersøen er sorteret efter N/P forholdet.

Nogle vil nok studse over det relative høje N indhold i andre landes målinger. Men det er nok mere det lave fosfor (P) indhold der får kvælstofindholdet (N) til at se drabeligt ud.
Men det ekstra kvælstof “fordamper” i havet ved denitrifikation. Om ikke andet, så adskiller vi os igen i opfattelsen af kvælstofs betydning i det marine miljø.

Dette citat er ikke fremhævet, men det gør jeg så her, de det også er vigtigt til forståelse af vores nuværende problemer og konflikter befolkningsgrupper imellem.
Der er sket en intellektuel nedsmeltning på vore universiteter på det her område over flere årtier, som har mange forklaringer. Det har medført at majoriteten af befolkningen, politikere og toneangivende medier har følt sig kaldet til at udskamme de erhverv, der lever af og med naturen”.

Minister sender hyrdebreve til kommuner

Posted on

Hyrdebrev til alle kommuner fra Miljøministeriet den 3. februar 2021

 

Klip fra ministerens hyrdebrev til alle kommuner pr 15. juni 2018

Jeg skal henlede opmærksomheden på de dokumentationskrav for påbud om
forbedret spildevandsrensning, som er fastsat i spildevandsbekendtgørelsen, og
som er uddybet i spildevandsvejledningen.
Jeg vil desuden gerne henstille til, at der gives grundejerne størst mulig råderum
til at vælge blandt de mulige spildevandsløsninger, herunder hvor det teknisk er
muligt at etablere nedsivningsanlæg. 

Kloaknettet beslaglægger 70 % af alle omkostninger

Posted on

Danvas årsrapport 2017 afslører at over 2/3 af de samlede omkostninger går til kloak-transportnettet.

Det indikerer at man fremadrettet skal fokusere mere på decentrale løsninger, hvilket også er mere i overensstemmelse med cirkulær økonomi.

Af den samlede udgift til den kommunale spildevandsrensning går:

 • 70 pct. til transportnettet
 • 22 pct. til rensningen
 • 8 pct. til administration
  (kilde DANVA 2017)

Se detaljer i Udtræk fra årsrapporten Vand i Tal 2017

Hvad DANVA mener om god selskabsledelse

DANVA er en forkortelse af Dansk Vand- og Spildevandsforening

Frikendelse i spildevandssag ved retten i Roskilde

Posted on

Ole Christiansen er i dag blevet frikendt ved retten og skal derfor ikke opfylde Roskilde Kommunes påbud om forbedret spildevandsrensning. Det er for tidligt at sige noget om dommens rækkevidde, men det ligger helt fast, at det betaler sig at kæmpe imod ulovlige påbud fra myndighedernes side. Det vides endnu ikke om dommen ankes af anklagemyndigheden. (mere…)