- for miljø og mennesker

Notater

Notat om renseklasser

Renseklasser er på en måde en lidt forældet tilgang til spildevandsbehandling.

I dag (år 2022) skal vi genbruge og have cirkulær økonomi i fokus. Derfor skal vi ikke “rense” vores spildevand, men betragte det som en ressourcer i form af “vand med næringsstoffer”.

Den anderledes opfattelse af spildevand vil givet medfører nogle udfordringer, som altid følger med forandringer af det vante.

Renseklasser blev “opfundet” i 1997. Altså et tiltag da Svend Auken var miljøminister.
Hvad begrundelsen bygger på, har vi ikke kunne afklare.
Men efter Vandrammedirektivet blev det juridiske grundlag for vores vandplanlægning – sammen med Miljøbeskyttelsesloven -, har renseklasser betydning.
Hvis det kan dokumenteres, at en ejendom udleder forrenset spildevand til målsat vandområdemindre kan et påbud kan blive aktuel.

En kommune er opdelt i forskellige renseklasser. Det kan variere meget, måske fra 20-75 % af kommunens samlede areal.

Renseklassen afhænger af det vandområde som spildevandet ledes til, kan der stå i en kommunes spildevandsplan.
Men hvis en ejendom overholder kravene omtalt i § 35 i spildevandsbekendtgørelsen (ingen udledning til målsat område kan registreres) må krav til renseklasse bortfalde, da ejendommens spildevand ingen indflydelse har på det vandområde, hvor den økologiske tilstand ønskes forbedret.
Et påbud fra kommunen vil således være i konflikt med proportionalitetsprincippet og ”forureneren betaler princippet”

Det er kun, hvis det kan dokumenteres, at en ejendom udleder til målsat vandområde, at renseklasserne kommer i spil.

Der er 4 renseklasser:

Renseklasser BI5 (mod.)
(mg/l)
Eller COD
(mg/l)
NH3+NH4-N
(mg/l)
Total-P (mg/l)
SOP 10 75 5 1,5
SO 10 75 5
OP 30 125 1,5
O 30 125
  1. SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof cg fosfor samt nitrifikation
  2. SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
  3. OP: Reduktion af organisk stof og total fosfor
  4. O: Reduktion af organisk stof

Nitrifikation betegner bakteriers omdannelse (iltning) af ammoniak og ammonium til nitrit og af nitrit til nitrat

Se yderligere