Om foreningen

I foreningen ”FAIR SPILDEVAND” arbejder vi på at oplyse og værne om natur og miljø, og samtidigt bevare retten til, at udlede renset husspildevand i det åbne land, under anvendelse af metoder der er anerkendte og som samtidigt er mindst indgribende overfor borgeren!

Vi vil “kigge forvaltningerne over skulderen” og sikre at useriøse forslag – og spildevands-projekter ikke går upåtalt og uudfordret igennem offentligheds – og godkendelses processen!

Som landdækkende forening vil vi arbejde på at blive hørings-berettigede i landets kommuner, regioner og statens planer og projekter.

Vi vil også arbejde på at blive repræsenteret i “lokale vandråd” og ad den vej få indflydelse på indsats-områder og indsats-planer.

Vi er “medlemsdrevet” og vi opfordre dig til at blive medlem og dele dine kompetanceområder med os, vi søger assistance inden for stort set alle faglige og praktiske arbejdsområder

Vi er stiftet 5. januar 2017 og arbejder hårdt på at komme fra land som “græsrodsbevægelse” og via et solidt medlem – og økonomisk grundlag blive en stærk modspiller til de kommunale administrationer i Danmark

Bestyrelsen og de øvrige i staben er ulønnede og kontingentet skal kun dække omkostninger alle medlemmer har fordel af.

Som medlem vil du blive en del af del fællesskabet og få adgang til:

  • Den fælles viden og  de erfaringer medlemmerne ligger inden med landet over.
  • Teknisk og faglig rådgivning
  • Juridisk støtte
  • Dokumentskabeloner til indsigelser m.m.

Medlemskontingent : 365,00 Kr.

Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 2018

Referat fra stiftende generalforsamling 5. januar 2017

Foreningens kontakt – og øvrige praktiske oplysninger

Vedtægter for Fair spildevand – For miljø og mennesker

Ekstraordinær generalforsamling 7. juni 2017

Den 7. juni 2017 var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Hovedformålet med denne ekstraordinære generalforsamling var, at ændre foreningens vedtægter, idet der i de oprindeligt vedtægter ikke var defineret et klart formål, som kunne give foreningen ret til at søge midler fra oplysningsforbund samt give adgang til forskellige råd og interesseforeninger.

De foreslåede ændringer blev vedtaget uden bemærkninger, og Fair Spildevand kan nu fortsætte arbejdet med at opnå en fair behandling fra kommunerne ved udledning af mekanisk renset spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land.

På den ekstraordinære generalforsamling skulle der ligeledes tages stilling til optagelse af et nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen ønskede at optage Mogens Thomsen fra Tønder i bestyrelsen. Mogens har i længere tid været foreningens forlængede arm i Syd- og Sønderjylland, og med hans indtræden i bestyrelsen vil Fair Spildevand blive styrket.

Mogens Thomsen blev valgt til bestyrelsen.

Skulle der sidde andre medlemmer ude omkring i landet, som har lyst til at arbejde for vores fælles sag, så kontakt venligst en fra bestyrelsen – vi kan sagtens bruge flere!

Efter selve generalforsamlingen blev der åbnet for debat, hvor de fremmødte medlemmer kunne tale frit og stille spørgsmål.

Under debatten var der flere medlemmer som fortalte, at de nu havde modtaget rykker 2 fra Faxe Kommune, som bl.a. indeholdt en trussel om, at hvis man ikke havde fået etableret spildevandsrensning inden 30.6.2017, ville man blive politianmeldt, og at der ville komme månedlige tvangsbøder, indtil påbuddet blev efterkommet.

I Fair Spildevand havde vi nok regnet med, at der ville komme et brev som dette, men fortvivl ikke – det er jo ikke ensbetydende med, at man har tabt, fordi man bliver meldt til politiet. Vi arbejder i øjeblikket på, at få udarbejdet et juridisk responsum, som skal forklare hvor vi står, og hvad vi skal gøre nu.

Flere medlemmer undrede sig over, at ved henvendelse til kommunen fik man at vide, at det ikke var kommunen der bestemte, hvad der skulle ske m.h.t. rensning af spildevand, det var noget der kom fra staten, og at det egentligt var blevet bestemt i EU, at der skulle laves påbud.

Lad os derfor endnu engang slå fast, at det er kommunerne der er øverste myndighed i alle anliggender vedrørende husspildevand fra anlæg, der ”betjener” under 30 personer. Kommunen kan påbyde en ejendom at forbedre rensningen af spildevand under to forhold:

  1. Hvis ejendommens anlæg er direkte ”uhygiejnisk”
  2. Hvis ejendommen udleder til et vandområde, der ikke opfylder miljømål på grund af spildevandsbelastning

Vi kan i Fair Spildevand konstatere, at flere kommuner ikke har skelet til disse to punkter, men blot har udstedt påbud til alle ejendomme i det åbne land.

Det er altså kommunerne der har gjort noget ulovligt og ikke borgerne.

Som tidligere nævnt er et af vores medlemmer blevet frikendt ved Helsingør Byret, for ikke at have overholdt et påbud givet af Gribskov Kommune – kommunen har altså ikke altid ret.

 

Med venlig hilsen

Fair Spildevand

Lene Maarth
Formand