- for miljø og mennesker

Notater

§ 35´s tre krav før påbud kan udstedes

Ved meddelelse af påbud efter lovens § 30 om forbedret spildevandsafledning skal følgende forudsætninger, jf. bekendtgørelsens § 35, være opfyldt:

  1. Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt
  2. Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrøms liggende vandområde.
  3. Der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrøms liggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det miljømål for  vandområdet, der er fastsat i bekendtgørelse om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning, ikke er opfyldt.

Fra spildevandsvejledningen om § 35

Seneste bekendtgørelse af spildevandstilladelser

 

 

Leave a Reply